أفضل 15 خاتمة بحث أدبي تناسب أي بحث أدبي 2023

Konklúzje fan in literêre syktocht It is de ein fan it literêre ûndersyk en in gearfetting fan de ideeën en tema’s dêryn. As ûndersikers ynteressearre binne yn it krijen fan klearebare ûndersykskonklúzjes dy’t foldogge oan alle eleminten en betingsten foar it skriuwen fan ‘e ûndersykskonklúzje, en de ûndersykskonklúzje is it lêste ding dat de lêzer trochgiet yn it ûndersyk, moat it foldwaan oan in set fan wichtige betingsten, en yn dit artikel sil de ferwizingsside de definysje fan ‘e literêre ûndersykskonklúzje presintearje en hoe’t it skriuwe moat.

Wat is de konklúzje fan it literêre sykjen

De konklúzje fan it ûndersyk wurdt definiearre as it lêste dat yn it ûndersyk foarby giet út in gearfetting dy’t de gedachte en de haadassen fertelt dêr’t de ûndersiker it yn de kearn fan syn ûndersyk oer hat. De konklúzje fan it ûndersyk is in wêzentlik elemint fan de literatuerûndersyk en ek oar ûndersyk Dat komt om’t al it ûndersyk bestiet út in ynlieding, in lichem en in konklúzje, en de konklúzje fan it literatuerûndersyk is de lêste paragraaf dêr’t de literatuerûndersiker it oer de ideeën dy’t er yn syn ûndersyk, en set wat suggestjes foar nij ûndersyk yn ferbân mei it ûnderwerp, en dizze konklúzje is iepen om de ûndersikers ‘geasten te stimulearjen om mear ûndersyk te skriuwen. Wat is relatearre oan dit ûndersyk, en yn wat folget sille wy prate oer hoe te skriuwen de konklúzje fan it literêr ûndersyk.[1]

Lês ek: Ynlieding foar ôfstudearûndersyk

Hoe skriuw ik in literêr ûndersykskonklúzje?

By it skriuwen fan de konklúzje fan elk literêr ûndersyk moat de ûndersiker rekken hâlde mei in set fan basisbetingsten en eleminten dy’t beskikber moatte wêze yn ‘e konklúzje fan it ûndersyk, en dizze betingsten binne:

  • Foar de ûndersiker om oan it begjin fan ‘e konklúzje in wurd of sin te neamen dat oanjout dat hy de konklúzje berikt hat yn syn útstjoering, lykas sizzen: “Aan it ein fan dit ûndersyk, en oan ‘e ein fan dit ûndersyk, komme wy hjir de konklúzje fan dit ûndersyk…. ensfh”.
  • Om de haadûnderwerpen en assen dêr’t er yn syn ûndersyk oer praat op in koarte wize en net op in detaillearre wize te neamen, sadat de ûndersiker yn ‘e konklúzje net yn tautology falt.
  • Hy moat de logyske konklúzje dêr’t er yn syn ûndersyk kaam, en syn miening oer it literêre probleem dat yn it ûndersyk besprutsen is, oanjaan.
  • Yn de konklúzje moat de ûndersiker in sin neame dy’t oare ûndersikers de mooglikheid jout om relevant ûndersyk te skriuwen. Dat is, om de konklúzje iepen te meitsjen foar ferskate mooglikheden, en in logysk idee te wêzen foar nij ûndersyk.

Top 15 Literêr Undersyk Konklúzje Templates

Der binne in protte literêre ûndersiken dy’t oer in protte ûnderwerpen fan literatuer gean, lykas it praten oer in dichter of in romanskriuwer, of it praten oer in sjenre fan literêre sjenres of it praten oer in hiele literêre tiidrek of wat oars.15 klearmakke koarte literêre ûndersyk konklúzje:

Konklúzje fan in literêre syktocht nei in pre-islamityske dichter

Hjir komme wy ta de konklúzje fan dit literatuerûndersyk wêryn’t wy it hawwe oer de pre-islamityske dichter (de dichter syn namme waard neamd) en it libben fan dizze grutte dichter en de meast foaroansteande gedichten oer syn poëzij oangie. -Islamityske literatuer yn it algemien as de wieg fan ‘e bekende tiidrekken fan ‘e Arabyske poëzij, ynklusyf gedichten en preken, en brieven, oardielen en poëtyske debatten, en as ien fan ‘e poëtyske tiidrekken dy’t in grut oantal elite Arabyske dichters yn ‘e skiednis fan ‘e Arabyske literatuer, en wy freegje God de Almachtige, oan ‘e ein fan dit ûndersyk, om dit wurk fan ús in wurk fan goed en foardiel foar elkenien te meitsjen.

Lês ek: Ynlieding ta wittenskiplik ûndersyk

Konklúzje sykjen foar pre-islamityske literatuer

Nei dizze oerfloedige ynformaasje dy’t wy levere hawwe oer de pre-islamityske literatuer, komme wy oan ‘e ein fan dit ûndersyk, wêryn’t wy de betsjutting fan ‘e pre-islamityske tiid en de wearde fan ‘e literatuer dêryn detaillearre hawwe, en wy prate oer de reden foar it ûnderskied fan dichters en skriuwers yn it pre-islamityske tiidrek en it sjeny fan har talinten, sa’t wy it hawwe oer de tsien muallaqat-dichters en har klassifikaasje yn ‘e lagen fan dichters, oant Dit ûndersyk wie wiidweidich fan alles wat mei literatuer yn’ e pre -Islamitysk tiidrek fan poëzij en proaza yn al syn keunsten en sjenres.

Konklúzje, ûndersyk nei de gebieten fan ‘e islamityske literatuer

De Arabieren kamen it islamityske tiidrek yn nei de komst fan de islam en syn fersprieding oer it Arabyske Skiereilân, sadat it pre-islamityske tiidrek einige en it tiidrek fan ‘e islamityske literatuer begûn, dat ek wol de literatuer fan ‘e iere islam neamd waard. En preken, brieven, en oare proaza keunsten dy’t waard ferneamd yn dit tiidrek, wy hoopje dat God de Almachtige sil meitsje dit ûndersyk yn it lykwicht fan ús goede dieden, en dat it sil profitearje fan alle minsken, en dat Hy sil liede ús en fasilitearje ús te skriuwen mear brûkber en foardielich ûndersyk.

Konklúzje fan in syktocht nei Umayyad literatuer

Nei wat yn dit ûndersyk nei de Umayyad-literatuer rapportearre is, komme wy ta de konklúzje fan dit ûndersyk, wêryn wy út in protte aspekten ljocht smite op de Umayyad-literatuer. Dêryn hawwe wy it oer de dichters fan dizze tiid en oer de situaasje fan ‘e Umayyad-kaliefen mei poëzij en dichters, en wy hawwe it ek oer proaza yn’ e Umayyad-tiid, sadat dit artikel in finster is wêrmei’t de lêzer sjocht nei alles wat relatearre is oan de Umayyad-literatuer yn termen fan ynformaasje, ferhalen en anekdoates, en by God freegje wy dat dit ûndersyk goed is foar studinten En de ûndersikers, en dat dit ûndersyk in goed begjin is foar mear literêr ûndersyk dat de stân fan literatuer yn it Umayyad-tiidrek útbyldet sekuer en yn al syn details.

Lês ek: Ynlieding ta religieus ûndersyk

Konklúzje, in syktocht nei Abbasid literatuer

De Abbasid literatuer is ien fan de wichtichste tiidrekken fan Arabyske literatuer troch de skiednis hinne, om”t it omfette de grutste Arabyske dichters en skriuwers yn”e skiednis fan Arabyske literêre ieuwen. Yn dêr”t wy detaillearre alle saken fan literatuer yn”e Abbasid tiidrek, sa lof wêze oan God, Hear fan ‘e wrâlden, dy’t it ein fan dit ûndersyk foar ús tariede, en fasilitearre foar ús it skriuwen fan ‘e krekte resinsje, oant it betrouber waard yn elk wurd dat deryn skreaun is, en wy freegje God om te profitearjen fan dit ûndersyk studinten en ûndersikers it bêste nut, en dat fine se dêryn, se sykje se yn ‘e mystearjes fan Abbasid literatuer.

Konklúzje, in syktocht nei Andalusyske literatuer

De Andalusyske literatuer is altyd ien fan de moaiste tiidrekken west fan de Arabyske literatuer troch de skiednis hinne, om’t de delikatens, sêftens en lyryk dy’t oerstreamde yn alle literêre teksten dy’t deryn steane.Dit lange ûndersyk nei de Andalusyske literatuer, wêryn’t wy gjin in efterlitten hawwe ûnbelangryk ding útsein dat wy it neamden en der oer prate, sadat dit ûndersyk Andalusyske literatuer fan har rânen nimt, sprekt oer alles wat yn dizze grutte literatuer neamd waard, en neamt de meast foaroansteande en grutste Arabyske dichters yn Andalusië.

Konklúzje, ûndersyk nei moderne literatuer

Moderne literatuer – sa’t wy neamden yn ‘e kearn fan dit ûndersyk – is de literatuer dy’t skreaun is nei de yndustriële en moderne technologyske revolúsje, en it is de literatuer dy’t skreaun is yn it tiidrek wêryn’t it minsklik libben feroare nei de gewoane moderniteit hjoed, en wy binne ta de konklúzje kommen fan dit ûndersyk dêr’t wy it oer de stân fan de literatuer yn de moderne tiid en oer de opmerklike ûntjouwing dy’t de poëtyske en proazateksten fan de Arabyske literatuer yn foarm en ynhâld berikt hawwe, en dat is in gefolch fan it logyske mingen tusken Arabyske literatuer en westerske literatuer, om’t de wrâld fan hjoed-de-dei in lyts doarp wurden is dêr’t minsken inoars betingsten maklik en fluch kenne, dêrom freegje wy God de Almachtige om Ut dit ûndersyk in priis te meitsjen foar studinten en belangstellenden op dit mêd , en om it goed en grutte foardiel foar alle.

Lês ek: Ynlieding ta literêr ûndersyk

Konklúzje fan in syktocht nei ferlykjende literatuer

Nei in lang praat oer ferlykjende literatuer, dat wurdt definiearre as literatuer dy’t bestudearret de aspekten wêryn ynternasjonale literatuer gearkomme, benammen dy dêr’t literatueren fan twa ferskillende talen gearkomme, komme wy ta de konklúzje fan dit ûndersyk wêryn’t wy it hawwe oer de definysje fan ferlykjende literatuer, har oarsprong, ûnderwerpen en skoallen dy’t derfan ôfkamen, sa’t wy it hawwe oer Oer de ûndersyksgebieten dêryn en har belang en oer de bekendste boeken dy’t yn de ferlykjende literatuer ferskynden, wêrtroch’t dit ûndersyk in wiidweidich sykjen nei alles wat de studint en ûndersiker yn ‘t sin komt oer ferlykjende literatuer, en wy freegje God, Hear fan ‘e wrâlden, om fan dit ûndersyk in nut en kennis te meitsjen dêr’t literatuerstudinten út helje, en dêryn fine Wat se sykje is betroubere en krekte ynformaasje oer ferlykjende literatuer.

Konklúzje fan literatuerkritykûndersyk

Nei’t wy it begryp literêre krityk en de ferskate teoryen dêrfan yn poëzij en proaza yngeand útlein hawwe, komme wy ta de konklúzje fan dit ûndersyk dêr’t wy in protte tiid, muoite en wurgens yn bestege hawwe, en dêr’t wy in protte fokus yn sette. om de fûneminten fan juste literatuerkrityk út har betroubere boarnen te lizzen, en wy hawwe in protte bestege oan ûndersyk en ferkenning. En analyse om de winske resultaten te berikken, yn ‘e hoop dat dit ûndersyk nuttich wêze sil foar alle studinten en belangstellenden yn dit ûnderwerp, en dat it in reden wêze sil om de kommende dagen mear weardefol ûndersyk te skriuwen.

Konklúzje syktocht nei in literêre figuer

Wy slute dit ûndersyk no ôf nei’t wy yn detail en lang praat hawwe oer dizze foarname literêre persoanlikheid dy’t altyd makke en jûn hat om ‘e hichte en oarspronklikens fan ‘e literatuer, en dy’t beskôge wurdt as ien fan ‘e literêre figueren dy’t literatuer en skriuwers mei wat te rekkenjen is fan in enestaende yntellektuele produksje, en wy hawwe it oer it libben fan dit personaazje Literêre skriuwers fan har berte oant har dea, om in rolmodel te wêzen foar elke aspirant om in prestisjeuze rang te berikken yn ‘e literatuer , wy hoopje dat wy yn dit lange ûndersyk folslein oer dit personaazje praat hawwe, en dat wy har it rjocht jûn hawwe dat se fertsjinnet oangeande detaillearring en útlis oer har literêre libben en oer Grut yntellektueel produkt.

Lês ek: Wiskunde ûndersyk ynlieding

Konklúzje fan in literêre syktocht nei in boek

Oan ‘e ein fan dit lange ûndersyk dêr’t wy it oer dit literêre boek hiene, dat in soad wichtige literêre ynformaasje tafoege oan literatuer en oan literatuerspesjalisten, ynklusyf studinten, ûndersikers en heechleararen. En dat it in reden wêze soe om alle assen dêr’t dit boek it ek oer hat, en dat it in opmaat is foar mear ûndersyk nei mear oare literêre boeken.

De moaiste foarm fan it ôfsluten fan in literêr sykjen

Neidat wy in set ûndersykskonklúzjes gearstald hawwe foar ferskate literêre ûndersiken, neame wy hjir it moaiste model fan in literêr ûndersykskonklúzje dat geskikt is foar elk literêr ûndersyk:

Oan ‘e ein fan dit literêre ûndersyk hoopje wy dat it ús slagge is om oer dit wichtige literêre ûnderwerp te praten, en dat wy de grutste hoemannichte wichtige ynformaasje yn ferbân mei dit ûnderwerp sammele hawwe, en dat wy folslein en folslein oer dit ûnderwerp praat hawwe, en dat wy net hawwe mislearre de krekte ynformaasje te leverjen Sadat dit ûndersyk wiidweidich waard foar alles wat mei dit literêre ûnderwerp te krijen hat, en oant dit ûndersyk in echte referinsje waard foar alle studinten, ynteressearre en ûndersikers op dit literêre fjild, en wy freegje God – de Almachtige – dit ûndersyk te meitsjen yn it lykwicht fan ús goede dieden, en it in argumint foar ús te meitsjen, net in argumint tsjin ús.

De 4 bêste konklúzjes fan literêr ûndersyk klear foar 2023

As ôfsluting fan de ferskate literatuerûndersykskonklúzjes foar ferskate soarten literatuerûndersyk sille wy hjirnei de moaiste 4 literêre ûndersykskonklúzjes neame dy’t klear binne foar printsjen:

Konklúzje fan in lange literêre syktocht

Oan ‘e ein fan dit lange literêre ûndersyk kinne wy ​​​​net allinne de wurden fan tank en lof sizze, o God, tank en lof foar wêr’t jo bliid mei binne, en jo binne it dy’t seit: {Wa’t gerjochtichheid docht is in man of in female , en hy is in leauwige, sa lit ús wêze in leauwige. Lof oan God dy”t fasilitearre it ein fan dit lange ûndersyk en ynskeakele ús te skriuwen dit ûndersyk, dat wy skreau út”e meast betroubere ferwizings en de meast betroubere boarnen, sadat dit literêre ûndersyk in referinsje sil wêze foar dyjingen dy’t alles wolle leare oer dit ûnderwerp (it ûnderwerp fan it ûndersyk wurdt neamd), en ik freegje God om ús wurgens en sliep skriftlik te meitsjen Dit ûndersyk is yn ‘e balâns fan ús goede dieden, sa priizgje God dy’t dit foar ús fasilitearre en ús ynskeakele hat om te dwaan wat goed is, en lof oan God dy’t ús holp om it te foltôgjen en it op ‘e bêste manier te presintearjen.

Lês ek: Sykje nei de deugd fan ynterpretaasje

Konklúzje fan in koarte literatuersykjen

Oan ‘e ein fan dit ûndersyk, dat wy analysearre en detaillearre it wichtige literêre ûnderwerp (de namme fan it ûndersyk ûnderwerp wurdt neamd) oant dit ûndersyk waard wiidweidich en kompleet foar alles relatearre oan dit literêre ûnderwerp yn termen fan details en ynformaasje, en wy praat oer de literêre mieningen fan kritisy yn dit ûnderwerp, en wy hawwe in protte literêre bewiis neamd dy’t de wichtichste assen en ideeën stypje wêrop dit ûndersyk is boud, dus wy freegje God de Almachtige om dit ûndersyk nuttich te meitsjen foar elkenien dy’t it lêst en soarget oer wat deryn sit, en wy freegje Him dat dit ûndersyk in protte goed wêze sil foar de naasje en foar alle ynteressearre studinten en foar elke ûndersiker dy’t ynteressearre is yn it lêzen fan sa’n ûndersyk.

Underskate konklúzje fan literêr ûndersyk

Nei it detaillearjen, analysearjen, ûndersykjen en de grutte ynset dy’t wy yn dit ûndersyk dien hawwe, komme wy nei de konklúzje nei’t wy praat hawwe oer alles relatearre oan dit wichtige literêre ûnderwerp, en wy hoopje dat God, Lord of the Worlds, foar ús súkses skreaun hat yn dit ûndersyk, en yn oare kommende ûndersiken op dit mêd. En op oare gebieten, en dat dit ûndersyk in goed begjin is foar it skriuwen fan wichtiger ûndersyk dat betroubere en korrekte ynformaasje jout oan de lêzer en de ûndersiker, dus it sil in reden wêze foar foardiel foar allegearre, God wol.

Konklúzje literêr ûndersyk klear foar printsjen doc

In protte ûndersikers op it mêd fan literatuer binne ynteressearre yn it krijen fan in printklare konklúzje fan in literêr ûndersyk, om har ûndersiik te sluten dat se lang hat konsumearre, dus presintearje wy hjirnei in printklare konklúzje fan in literêr ûndersyk, en it is te krijen “fan hjir.”

Foarstelde artikels

Wy riede oan dat jo de folgjende artikels lêze:

Mei dizze foarbylden en modellen oer hoe’t jo de konklúzje fan in literêr ûndersyk skriuwe, komme wy oan ‘e ein fan dit artikel, dy’t oan it begjin de konklúzje fan it literêre ûndersyk definieare en praat oer hoe’t jo it skriuwe, dan markearren wy de top 15 Konklúzje fan in literêre syktocht It is geskikt foar elk literêr ûndersyk, en wy neamden ek de 4 moaiste literêre ûndersykskonklúzjes klear foar printsjen.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *