أدعية التهجد مكتوبة 1444 اجمل ادعية صلاة التهجد مستجابة 2023

dat Tahajjud smekingen skreaun 1444 De moaiste smekingen fan Tahajjud gebed beantwurde 2023 It is ien fan ‘e basisparagrafen dy’t wurde behannele yn kombinaasje mei de sillige moanne Ramadan, dy’t wurdt beskôge as in seizoen fan jaan en grutte goedens, dy’t oerstreamt mei útnoegings en segeningen yn supererogatory gebeden en ferplichte gebeden, sadat genede delkomt op dy herten dy’t wurden binne yn ‘e genede fan God, en fia de ferwizing side kin de leave besiker Om kunde te kommen mei it smeekjen fan it Tahajjud-gebed skreaun yn in wiidweidige hadith oer de smekingen fan it Tahajjud-gebed yn ‘e sillige moanne Ramadan foar de jier 2023.

Tahajjud gebeden skreaun
 • O God, o ivich libbene, o ivich ûnderhâldend, mei jo genede sykje wy help, meitsje al ús saken foar ús op, en lit ús net foar in eachwink, of minder dan dat, o barmhertichste, oan ússels oer. O Barmhertich, o Heare.
 • Eare oan ‘e Hillige Libben, o God, wy sykje taflecht yn jo wille fan jo grime, en yn jo ferjouwing fan jo straf, en yn jo kinne wy ​​jo lof net telle, jo binne lykas jo josels priizge hawwe.
De bêste smekingen fan Tahajjud-gebed
 • O God, o ivich libbene, o Sustainer, der is gjin macht of krêft útsein by Jo, yn Jo hân is de hiele saak, en ta Jo komme dingen werom.
 • Oh God, jo binne de wierheid, jo spraak is de wierheid, jo paad is de wierheid, en jo religy is de wierheid, ik freegje jo foar it bêste fan wat jo tsjinstfeint Mohammed jo frege, en ik sykje taflecht yn jo foar wat ús master Mohammed socht taflecht yn dy út.
Oanfragen fan Tahajjud-gebed beantwurde
 • O God, o ivich libbene, o Sustainer, ik freegje Jo om geduld by it oardieljen, en oerwinning by it moetsjen, en o God, ik freegje Jo foar de huzen fan ‘e martlers, en it libben fan ‘e lokkige.
 • O God, meitsje ús liede nei jo rjochte paad, o God, in oarloch tsjin jo fijannen, en frede foar jo freonen, jou ús de oerwinning oer dyjingen dy’t ús wend binne, en jow ús it selskip fan ‘e profeten yn jo tunen.

Tahajjud smekingen skreaun 1444

It tahajjud-gebed is ien fan ‘e supererogatory gebeden dy’t it hert fan in moslim ferbynt mei God de Almachtige, en fergruttet dy relaasje mei de sillige smekingen dy’t kamen troch de biografy fan ‘e profeet, de útkarde, en de meast promininte fan wat deryn kaam :

 • O God, o ferburgen freonlikens, rêd ús fan wat wy freze, o God, skriuw foar ús it goede wêr’t it wie, jow ús rêst yn it hert, dejinge wêrmei jo myn hert ferljochtsje en it liede nei jo paad fan ‘e wierheid, O God, jou myn saken werom nei my en meitsje myn saken foar my op, en lit my net foar in eachwink, of minder dan dat, oan mysels oer.
 • O God, o meast ferjaan, bedekke ús hert mei jo ferjouwing, o God, haw genede oer ús mei jo grutte barmhertichheid dy’t de hoeken fan jo troan folle, in genede dy’t ús dêrmei ferriket fan oaren as jo.
 • Oh God, wy leauwe yn jo, en yn jo fertrouwe wy, en d’r is gjin macht of krêft útsein yn jo.
 • O God, priizgje Jo allegearre, der is gjin macht of krêft, útsein by Jo, o God, yn dizze sillige nacht, ik freegje Jo om mei Jo barmhertigens op myn hert del te kommen, dat ik der net fan it paad nei ôfwyk. fan wierheid, almachtig

Sjoch ek: Tarawih gebeden skreaun ôfkoarte

De moaiste smekingen fan Tahajjud-gebed beantwurde 2023

D’r is gjin spesifike formule dy’t passend is sûnder oaren foar smeekjen yn it Tahajjud-gebed, mar it is tastien foar de moslim om God te smeekjen mei wat him iepene is fan goedens, en dizze smeekingen kamen yn heul yndrukwekkende foarmen, ynklusyf:

 • O God, ik freegje jo mei it ljocht fan jo gesicht, wêrmei jo de wrâld ferljochte hawwe, o God, om my ljocht te meitsjen yn myn hert, yn myn tonge in ljocht en yn myn harken in ljocht, o God, meitsje my in oandiel fan it goede, en skriuw my mei jo ûnder de erfgenamten fan it paradys, en ferienigje my mei de leafste útkarde, o Hear.
 • O God, O kenner fan it ûnsichtbere en sjoene, Untfanger fan ‘e himelen en de ierde, myn Hear en Hear fan alle dingen, der is gjin macht noch macht útsein by Jo, wy sykje taflecht by Jo út twifel, twifel en skynhilligens, O God, kearder fan herten, hâld myn hert fêst op jo godstsjinst, o Hear, en jou my autoriteit fan Jo.
 • O God, hokker segen ek fan my wurden is, is fan Jo allinne sûnder partner, en hokker segen ek kommen is, is fan Jo allinne, sûnder partner foar Jo, hear.
 • O God, de feroarjende fan betingsten, de eigner fan it keninkryk, de needleaze fan ‘e fraach, o God, ik freegje jo fan ‘e iene dy’t him skopte, leefberens, segen en wolwêzen, en ik sykje taflecht by Jo foar alle kwea, kwea , oprui en ûnleauwichheid, o God, meitsje myn saken foar my fêst en fertrou my net oan dit sels dat liedt ta it kwea, o Hear.

Sjoch ek: In koarte Ramadan smeeking is de moaiste smeeking foar de sillige moanne Ramadan

Oanfragen foar Qunoot yn it Tahajjud-gebed binne skreaun

Qunoot oan God wurdt beskôge as ien fan ‘e meast foaroansteande foarmen fan smeekjen, wêrmei’t de eagen fan’ e moslims oerstreame mei triennen dy’t dy swiete wurden begeliede, dy’t yn meardere foarmen kamen, wêrfan de meast promininte binne:

 • O God, lied ús yn wa’t Jo liede hawwe, en genêze ús mei wa’t Jo ferjûn hawwe, en soargje foar ús yn wa’t Jo fersoarge hawwe, en segenje ús yn wat Jo hawwe jûn, en beskermje ús fan it kwea fan wat Jo hawwe besletten. Tankewol foar wat Jo jown hawwe, wy freegje jo ferjouwing, o God, foar alle sûnden en oertrêdings, en wy bekeare ús ta Jo. Hâld ús yn it libben en meitsje him ta de erfgenamt fan ús, en meitsje ús wraak tsjin dy dy’t ús ferkeard hat en ús de oerwinning jaan oer dyjingen dy’t ús fijannich binne, en ús ûngelok net meitsje yn ús godstsjinst, en meitsje de wrâld net ús grutste soarch, noch de omfang fan ús kennis, noch nei de hel ús bestimming, en meitsje de himel ús wenplak, en hearskje net oer ús fanwegen ús sûnden, dy’t jo net freze en net genede oer ús hawwe, o God, rjochtsje ús godstsjinst foar ús, dat is de beskerming fan ús saken, en rjochtsje ús ús wrâld dêr’t ús bestean is, en rjochtsje foar ús ús hjirneimels dêr’t wy werom sille, en meitsje it libben in tanimming foar ús yn alle goede, en meitsje de dea in ferlossing foar ús fan alle kwea, o God, wy freegje jo om goed te dwaan dieden, en lit ôfgryslikens, en de leafde fan ‘e earmen, en dat jo ús ferjaan en genedich hawwe oer ús en bekeare ta ús, en as jo wolle dat in folk ta sedysje, lit ús stjerre sûnder fersocht te wurden, en wy freegje jo om jo leafde, en de leafde fan dyjingen dy’t fan jo hâlde, en de leafde foar elke aksje dy’t ús tichter by jo leafde bringt, o Hear fan ‘e wrâlden.

 • “O Allah, ik bin jo tsjinstfeint, de soan fan jo tsjinstfeint, myn foarholle is yn jo hân, jo oardiel is konstant, jo oardiel is rjochtfeardich, ik freegje jo by elke namme wêrmei jo josels neamd hawwe, of iepenbiere yn jo boek, of leard oan ien fan jo skepping, of ferljochte troch it yn ‘e kennis fan’ e ûnsichtbere mei jo, dat jo de Koran de boarne fan ús herten meitsje.” En it ljocht fan ús boarsten, en it fuortheljen fan ús fertriet, en it fuortgean fan ús soarch.”

Oanfragen fan Tahajjud Sudais folslein skreaun

Imam Al-Sudais is ien fan de meast ferneamde imams yn de Arabyske wrâld, en hy is de imam fan de Grutte Moskee yn Mekka.

 • O God, lied ús yn wa’t Jo liede hawwe, en genêze ús yn wa’t Jo ferjûn hawwe, en soargje foar ús yn wa’t Jo hawwe fersoarge, en segenje ús yn wat Jo hawwe jûn, en beskermje ús fan it kwea fan wat Jo hawwe besletten. Tankewol foar wat jo joegen.
 • Wy freegje Jo, o God, ferjouwing foar alle sûnden en oertrêdings, en wy bekeare ús ta Jo. Us wraak tsjin dyjingen dy’t ús ferkeard hawwe, en ús oerwinning op dyjingen dy’t ús fersette, en net meitsje ús ellinde yn ús godstsjinst, en dogge meitsje de wrâld net ús grutste soarch, noch it berik fan ús kennis, noch nei de hel ús bestimming, en meitsje it paradys ús wenplak, en hearskje net oer ús fanwegen ús sûnden dy’t jo net yn ús freze en gjin genede hawwe oer ús ús.
 • O God, rjochtsje foar ús ús godstsjinst, dy’t de beskerming fan ús saken is, en meitsje foar ús ús wrâld dêr’t ús bestean yn is, en rjochtsje foar ús ús hjirneimels dêr’t wy werom sille, en meitsje it libben foar ús in tanimming yn alles goed, en meitsje de dea foar ús ta in ferlossing fan alle kwea.
 • Och God, wy freegje jo om goede dieden te dwaan, it kweade te ferlitten, de earmen leaf te hawwen, ús te ferjaan en genede oer ús te hawwen, en ús berou te akseptearjen.
 • O Allah, ferjou alle deade moslims dy’t tsjûge hawwe fan Jo yn ienheid, en fan jo profeet yn it boadskip, en dêrop stoarn binne. Troch jo genede, as wy komme ta wat se wurden binne, ûnder de sprinkhoannen en it stof allinich, O God, ferjou ús en haw genede oer ús en befrij ús nekke fan it fjoer.
 • Oh God, akseptearje fan ús dat Jo de Alharkende, de Alwittende binne, en bekeare ús dat Jo de Barmhertichste binne, en meie Gods segeningen wêze op ús Master Mohammed en syn famylje en maten, en frede mei him .”

Sjoch ek: Praat oer Tarawih-gebed

It bêste Tahajjud-gebed folslein skreaun

De biografy fan ‘e profeet kaam mei in grut oantal sillige smeekingen dy’t it belang fan dat gebed beklamme, om’t it ien fan’ e finsters fan ‘e goedens is dy’t de graad fan’ e moslim mei God fergruttet, en de meast foaroansteande skriftlike smekingen kamen neffens it folgjende:

 • “Oh God, Hear fan ‘e himel en Hear fan’ e ierde, Hear fan ‘e Grutte Troan, ús Hear en Hear fan alles, de Skepper fan leafde en yntinsjes, en de iepenbierer fan’ e Tora, it Evangeelje en it kritearium, ik sykje taflecht yn Jo fan it kwea fan alles nimt Jo syn foarlok, o God, Jo binne de Earste, dus der is neat foar Jo, en Jo binne de Lêste, dus is der neat nei Jo, en Jo binne it Manifest D’r is neat boppe dy , en do bist de ynderlike, dus der is neat ûnder dy. Betel skuld foar ús en ferrykje ús út earmoede.
 • “Ik freegje jo, o God, om de haat fan ‘e haters, it kwea fan’ e oergeunst, en it plot fan ‘e plotters fan my ôf te hâlden.
 • “O God, rjochtsje myn religy foar my, dy’t de beskerming fan myn saken is, en korrigearje myn libben wêryn myn bestean is, en korrigearje foar my myn Hjirneimels wêryn myn weromkommen is, en meitsje it libben in tanimming foar my yn alle goede , en meitsje de dea in ferlossing foar my fan alle kwea.
 • “O Allah, ik sykje taflecht by Jo út ûnfermogen, loaiens, leffens, ellinde, seniliteit, wredens, achtleazens, earmoede, fernedering, en ellinde, en ik sykje taflecht yn Jo út earmoede, ûntrou, ymmoraliteit, ferdieling, skynhilligens, reputaasje, skynhilligens, en ik sykje taflecht by Jo foar dôvens, stomme, dwylsinnigens, melaetskheit, melaetskheit en minne sykten.

Sjoch ek: Tarawih-gebedsoanfraach is heul koart skreaun

Oanfragen foar tahajjud op Laylat al-Qadr skreaun

De fêstende moslim wol graach profitearje fan it bêste fan Laylat al-Qadr, om’t it in kâns is om tichter by God te kommen, en in geweldige kâns om yn ‘e rangen te klimmen, om’t it de nacht is waans oanbidding gelyk wie oan’ e oanbidding fan tûzen jier, en de moaiste smeekingen binne:

 • O God, lied ús yn wa’t Jo liede hawwe, en genêze ús yn wa’t Jo ferjûn hawwe, en meitsje freon mei dyjingen dy’t Jo hawwe fersoarge, en seingje ús yn wat Jo hawwe jûn, en beskermje ús fan it kwea fan wat Jo hawwe besluten En tank foar wat jo hawwe jûn.
 • “O God, rjochtsje foar ús ús godstsjinst, dy’t de beskerming fan ús saken is, rjochtsje foar ús ús wrâld dêr’t ús bestean is, en rjochtsje foar ús ús hjirneimels wêr’t wy werom sille, en meitsje it libben in tanimming foar ús yn alle goede , en meitsje de dea in ferlossing foar ús fan alle kwea.
 • “Oh God, diel ús út jo eangst wat ús sil foarkomme om jo net te hearren, en fan jo hearrigens wat ús nei jo paradys liede sil, en út wissichheid wat it ûngelok fan ‘e wrâld foar ús maklik makket en ús wille jaan sil , O God, mei ús harken, ús sicht en ús krêft, salang’t jo ús hâlde en it de erfgenamt meitsje fan ús, en ús wraak meitsje tsjin dyjingen dy’t ús ferkeard hawwe, en jow ús oerwinning oer dyjingen dy’t ús net meitsje ûngelok yn ús godstsjinst, en meitsje de wrâld net ús grutste soarch, noch it berik fan ús kennis, noch nei de hel ús bestimming, en meitsje it paradys ús hûs, en hearskje net oer ús mei ús sûnden dy’t jo net yn ús freze en hawwe gjin genede oer ús.

De bêste smeeking wurdt sein yn it Tahajjud-gebed

D’r binne in protte formules fan smeekingen dy’t in moslim kin recite mei dy rak’ahs dy’t frede en lok yn it hert bringe, en de foargongers behannelen har mei in protte belangstelling en leafde, en de meast foaroansteande smekingen dy’t kinne wurde sein:

 • Oh God, Jo binne de meast ferjaan, de royaal, Jo hâld fan ferjouwing, dus ferjou ús royaal.
 • O God, jo dy’t net reagearje op in fraach, en jo dy’t in tsjinstfeint net teloarstelle mei in middel, o God, wy hawwe jo de palm fan ‘e pleit útwreide, wy bidde jo mei de eigner fan’ e middels en de foarbidding , dat jo ús earje troch ús behoeften te ferfoljen en ús meitsje ûnder jo tsjinstfeinten dy’t de winners binne, o Hear.
 • O God, segenje ús mei wat Jo jown hawwe, en beskerm my en kear fan ús ôf it kweade en kwea fan wat Jo hawwe bestimd en wat Jo hawwe besletten.
 • O God, o ivich libbene, o ivich ûnderhâldend, mei jo genede sii ik help.

Tahajjud smekingen skreaun pdf

De oanbidding fan smeekje is ien fan ‘e sillige akten fan’ e oanbidding troch de genede fan God, dy’t God de Almachtige útsein hat foar in protte fersen, want Hy is tichtby Syn tsjinstfeinten, yn wa’t de fertochten net teloarsteld binne, en Hy is de eigner fan ‘e hiele saak, wa is net incapacitated yn dizze wrâld en is net ferburgen foar him, en basearre op dat, in protte binne ynteressearre yn in ûndersyk De bêste formules foar it bidden ta God, en hja kamen yn meardere foarmen, kin ynladen wurde “fan hjir”.

Ofbyldings fan Tahajjud smekingen skreaun yn 1444

Minsken wikselje dizze foto’s út fia har siden en platfoarms yn ‘e wrâld fan sosjale kommunikaasje, om har oanwêzigens te fergrutsjen, sadat it ljocht wurdt smiten op dy sillige smeekingen yn’ e midden fan dizze Ramadan-notysjes, om’t de betsjutting fan goedens is lykas dejinge dy’t docht it, en de meast promininte fan dizze foto’s binne:

Ofbyldings fan Tahajjud smekingen skreaun yn 1443


Ofbyldings fan Tahajjud smekingen skreaun yn 1443

Ofbyldings fan Tahajjud smekingen skreaun yn 1443

Hjir bringe wy jo oan ‘e ein fan it artikel wêryn’t wy it petear oer behannele hawwe Tahajjud smekingen skreaun 1444, de moaiste smekingen fan Tahajjud gebed beantwurde 2023, En wy bewege troch de rigels en paragrafen fan it artikel, sadat de lêzer yn ‘e kunde komt mei in oantal sillige smeekingen yn it Tahajjud-gebed, en in boskje bylden fan smekingen dy’t sein wurde kinne yn it Tahajjud-gebed foar it jier 1444.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *