كلمات عن استقبال رمضان 2023 عبارات وخواطر وصور عن قدوم شهر رمضان

Wurden oer it ferwolkomme fan Ramadan 2023. Sinnen, tinzen en foto’s oer de komst fan Ramadan Ien fan ‘e meast sochte wurden mei de komst fan’ e sillige moanne Ramadan, om’t moslims har tariede om de moanne fan goedens en segen te ûntfangen mei de moaiste wurden en útdrukkingen, it ding dat freugde en wille yn har hert bringt troch de komst fan de moanne fan genede en ferjouwing, en fia de referinsjeside sille wy foar jo de moaiste wurden listje oer it ferwolkomme fan ‘e moanne Ramadan 2023 Neist útdrukkingen, tinzen en foto’s oer de komst fan’ e sillige moanne Ramadan.

Lokwinsken foar it ûntfangen fan de moanne Ramadan 2023 Tsjintwurdich steane wy ​​op ‘e hichte fan’ e bêste moanne fan it jier, de moanne Ramadan wêryn’t de Koran waard iepenbiere as in begelieding en genede foar de wrâlden.
Sinnen oer de komst fan ‘e sillige moanne Ramadan 2023 De moanne fan Ramadan is kommen, en syn geur is oeral geurich wurden, om treast en gerêststelling te stjoeren nei de herten fan moslims mei de komst fan ‘e moanne fan berou en ferjouwing, de moanne fan akten fan oanbidding en hearrigens. Mei God en jo hawwe berikte de hillige moanne wylst wy binne yn ‘e bêste steat.
De moaiste wurden oer it ûntfangen fan ‘e moanne Ramadan 1444 Oh God, jou ús de moanne fan goedens en segen mei feiligens, leauwen, behâld en frede, en help ús om te bidden, te fêstjen en de Koran te recitearjen. Seinje de moanne Ramadan.
Ramadan 1444 ûntfangstberjochten binne koart Hawwe in heale moanne, o Ramadan, dus iepenje jo sletten hert, ferjou en skodzje de hannen en ferjit jo soargen, set jo boeketten blommen mei de skientme fan jo wurden, en lit haat en haat jo net jo minsklikens en de goedens fan dyn hert.
It moaiste fan wat waard sein oer de oankomst en ûntfangst fan ‘e moanne Ramadan 1444 Is jo healmoanne O Ramadan, wolkom yn ‘e moaiste moanne fan it jier, wolkom by de gast fan ‘e Allergenadichste, in moanne wêrfoar’t de poarten fan it paradys iepene wurde en de poarten fan ‘e hel sletten binne, dus wolkom yn ‘e moanne fan hearrigens en oanbidding.
De moaiste gedachte by it ferwolkomme fan Ramadan 1444 Mei de komst fan ‘e hillige moanne Ramadan dy’t oankomt, freegje ik God om ús oan Ramadan te leverjen en it oan ús te leverjen, en ús fêstjen, ús gebeden en ús rjochtfeardige dieden akseptabel te meitsjen, O Hear fan ‘e wrâlden.
Berjochten oer de komst fan ‘e moanne Ramadan skreaun yn 1444 De hillige moanne komt tichterby, en jo kâns om de tiid en dagen te gripen om tichter by God de Almachtige te kommen is tanommen, dus iepenje jo hert, skjin jo soargen, ferjit jo fertriet en jou jo saken oer oan ‘e Hear fan’ e tsjinstfeinten.

Lokwinsken foar it ûntfangen fan de moanne Ramadan 2023

In protte moslims binne ynteressearre yn it útwikseljen fan de moaiste wurden en útdrukkingen fan lokwinsken by gelegenheid fan ‘e sillige moanne Ramadan, en ûnder dy wurden by it wolkomjen fan’ e hillige moanne binne as folget:

 • Oer in pear dagen krije wy de moanne fan goedens en segen, de moanne fan barmhertichheid en ferjouwing.Mei God en jo de hillige moanne berikt hawwe, en wy klagje net oer soargen of fertriet.
 • As lokwinsken, ik mei net de earste wêze, mar yn ‘e leafde, ik hoopje de wierlikste te wêzen. Ik bid God om jo te segenjen foar de rest fan Sha’ban, en om jo Ramadan te berikken wylst jo yn ‘e bêste steat binne . Lokkich nijjier.
 • Bêste winsken en segeningen op ‘e komst fan’ e sillige moanne Ramadan. Mei God ús meitsje om de hillige moanne te berikken, wylst wy noch ferlern binne noch ûntbrekke, en helpe ús om te fêstjen, te bidden en goede dieden te dwaan, en se fan ús akseptearje. Lokkich nij jier en wellness.
 • Ik woe elkenien foargean en lokwinskje mei de komst fan ‘e moanne fan goedens. Ik freegje God om ús te segenjen yn ‘e dagen en nachten fan’ e Ramadan, en om ús wurk akseptabel te meitsjen en ús sûnden ferjûn. Seinge is de hillige moanne.

Sinnen oer de komst fan ‘e sillige moanne Ramadan 2023

De wurden en útdrukkingen binne noflik mei de komst fan ‘e moanne fan genede en ferjouwing, en ûnder de moaiste útdrukkingen oer de komst fan’ e sillige moanne Ramadan binne as folget:

 • Oer in pear dagen wurde de strjitten en pleinen fersierd mei touwen en Ramadan-lantearnen. Mei God it ús allegear werom bringe mei goedens en seine, en elk jier binne jo goed.
 • Ramadan is om ‘e hoeke, myn freonen, dus lit ús tariede en tariede om de bêste moannen fan it jier te ûntfangen, de moanne fan berou en ferjouwing, de moanne fan hearrigens en antwurd op gebeden.
 • By gelegenheid fan ‘e komst fan’ e hillige moanne Ramadan, lokwinskje ik jo, myn leafsten, en ik bid ta God om ús te segenjen yn syn dagen en nachten, en om ús te helpen om dêryn te fêstjen en te bidden.
 • Oh God, jou ús de moanne Ramadan mei feiligens en feiligens, feiligens en islam, en begelieding foar alles wêr’t jo fan hâlde en wêr’t jo bliid mei binne, mei God it werombringe nei de islamityske naasje mei goedens en segeningen.

De moaiste wurden oer it ûntfangen fan ‘e moanne Ramadan 1444

De moanne Ramadan bliuwt elk jier it wichtichste barren foar moslims, en elkenien makket him klear om it te ûntfangen mei de moaiste wurden dy’t har freugde útdrukke by de komst fan ‘e moanne fan oanbidding en hearrigens, en ûnder dy wurden binne as folget:

 • Foardat wy de moanne Ramadan ûntfange, iepenje jo hert, wiskje jo haat, en ferjou dejingen dy’t jo sear hawwe, en meitsje jo doel de befrediging fan God Almachtich en oerwinning yn Syn Paradys, want it is de moanne fan oanbidding en hearrigens.
 • In pear dagen, en de moanne Ramadan komt ús tichterby. Mei God ús berikke en jo mei de tsien, en alle kwea fan ús en fan jo ferwiderje, en God hat ús eare troch de Nacht fan Beslút opnij te meitsjen, en elk jier binne jo in tûzen goed.
 • Och hallo, de bêste fan ‘e moannen en de bêste fan har, de moanne fan’ e Koran en de oantekeningen, de moanne fan barmhertigens en dieden fan hearrigens, in moanne wêryn goede dieden fermannichfâldigje, en wêrfoar de poarten fan ‘e himel wurde iepene om te reagearjen op gebeden, mei God ús en jo meitsje ûnder de frijlitten fan ‘e hillige moanne.

Sjoch ek: Oanfraach foar it ûntfangen fan Ramadan 2023 De moaiste oanfragen foar de komst fan ‘e moanne Ramadan wurde skreaun

Ramadan 1444 ûntfangstberjochten binne koart

Mei de oankommende moanne Ramadan wikselje moslims de moaiste berjochten út by it wolkomjen fan de hillige moanne, en ûnder dy koarte berjochten binne as folget:

 • Mei God jo eagen iepenje yn ‘e moanne Ramadan mei de segeningen fan’ e moarn, it selskip fan ‘e goede minsken, de genede fan’ e Forgiver, en it paradys fan ‘e rjochtfeardigen foar alle minsken fan it hûs. Lokkich nijjier en segeningen.
 • Oer in pear dagen is de moanne Ramadan op ús. Ik bid ta God, de Barmhertichste, om jo te berikken mei in moanne fan goedens en segen, wylst jo sûn en goed binne.
 • Ik bid ta God foar jo yn ‘e moanne Ramadan, soargen fleane fuort, sûnden wurde ferspraat, en goede dieden fermannichfâldigje, en dat Hy jo dagen lok makket en jo goede dieden akseptearret.
 • Mei God jo de moanne Ramadan berikke, jo fêstjen, jo gebeden en jo goede dieden akseptearje, en jo meitsje ûnder dyjingen dy’t ferjûn binne.
 • In boeket blommen mei de geur fan muskus en amber. Ik stjoer it nei jo ta gelegenheid fan ‘e sillige moanne Ramadan. Mei God jo derfan ynformearje en jo fêstjen en jo gebeden akseptearje.

Lês ek:

De moaiste gedichten yn ‘e resepsje fan’ e moanne Ramadan

Dichters sprutsen de moanne Ramadan yn har gedichten oan fanwege it belang fan ‘e hillige moanne en har grutte plak yn’ e herten fan moslims.

 • Dichter Osman Qadri seit:

Mei Ramadan oerfloedich wêze mei goede dingen ** It liedt ús mei hope en segeningen
Hy bringt herten wer libben mei de lieding fan in barmhertige Hear ** en foarsjocht ús mei ljocht en geuren
De moanne fan deugden, do bist by ús kommen om ús te ferheffen ** Mei leafde, ferfrissen jo ús en mei wyn
Yn jo is it Boek waans ljochten delkommen binne ** in begelieding dy’t ferljochtet mei beslissende fersen
It algemiene goed bringt ús Syn legitimiteit ** Femis, it paad fan ‘e leafde, mei rozenkransen
Yn ‘e nacht fan Ghara waarden wy eare troch de ** Mawla, dus it wie de brek fan ‘e oeren
Och, de moaie Nacht fan Beslút, syn pracht ** Yn dy is tefredenens markearre troch bounties

 • In dichter seit:

Us leave gast, Atla ** komt nei in jier werom
Do kaamst! Wolkom ** foar dy, o moanne fan fêstjen
Earbere gast ** Wy, by God, binne de gasten!
O grutte moanne ** yn dy rige de rigen op
Hoe ryk.. hoe earm ** sweef boppe de wolken!
yn blidens. In wille ** Dit is de generaasje fan maten
Hoefolle sielen .. Hoefolle koppen ** Allegear prostreare foar God
Yn hoefolle syklussen en sinnen bloeie moskeeën?
Hoefolle prostraasjes, hoefolle knibbels ** Hoefolle gebeden, hoefolle zakat!
Hoefolle earbied .. en triennen! ** Hjir is de goedens fan it libben
Dus kom, myn maten ** migrearje nei de himel
Yn de romten fan it boek ** Fly en bid

Berjochten oer de komst fan ‘e moanne Ramadan skreaun yn 1444

Yn ‘e mande mei de oankommende hillige moanne fan Ramadan binne in protte ynteressearre yn it tafoegjen fan berjochten oer de hillige moanne op har persoanlike siden fia sosjale netwurksides (Twitter, Facebook, Instagram), en ûnder dy berjochten binne as folget:

 • Mei de oanpak fan ‘e hillige moanne fan Ramadan, noegje ik jo út, myn leafste, om de moanne fan genede en ferjouwing te ûntfangen mei herten dy’t hannen skodzje en tolerant binne foar josels en oaren, en jo dieden yn dizze moanne suver meitsje om ‘e wille fan de royale.
 • De moanne Ramadan is kommen om de poarten fan ‘e himel foar ús te iepenjen en ús tichter by God de Almachtige te bringen, want it is de bêste moanne fan it jier, syn begjin is genede, syn midden is ferjouwing, en syn ein is befrijing fan it fjoer .
 • De moanne fan bekearing en ferjouwing is oankommen. Mei God ús segenje en ús herten gerêststelling en feiligens jaan. Mei God ús fêstjen en goede dieden akseptearje.
 • Ik freegje jo, o God, mei de komst fan ‘e moanne Ramadan, om ús te segenjen foar de rest fan Sha’ban en ús, ús âlden en ús leafsten te ynformearjen fan’ e hillige moanne fan sûnens en wolwêzen.

Sjoch ek: Ferhalen oer it ûntfangen fan ‘e moanne Ramadan

De moaiste gedachte by it ferwolkomme fan Ramadan 1444

D’r binne in protte tinzen dy’t yn ‘e siel sirkulearje as in útdrukking fan ús freugde en bliidskip by de komst fan’ e sillige moanne Ramadan, en ûnder de moaiste tinzen dy’t kinne wurde dield mei leafsten binne as folget:

 • Mei de komst fan ‘e moanne Ramadan, tink oan dy minsken dy’t jo libben eartiids folje mei lok en suverens, litte lege plakken efter har. Mei God genede hawwe oer dy herten en meitsje se wenje yn syn romme tunen.
 • As it hert leart fan ‘e komst fan’ e leafste, nimt har hertslach ta, en syn pols fernimt mei freugde en optimisme. Dit is it gefal foar moslims mei de oanpak fan ‘e moanne fan goedens en segen, dy’t God de Almachtige ûnderskiede fan’ e rest fan ‘e moannen fan it jier.

It moaiste fan wat waard sein oer de oankomst en ûntfangst fan ‘e moanne Ramadan 1444

De moanne Ramadan is de moanne dat in protte har ûntfangst fiere, hoe net, en it is de moanne fan genede, ferjouwing en tichter by God te kommen, en ûnder de moaiste dingen dy’t der oer sein binne, binne de folgjende:

 • Yn ‘e moanne Ramadan is de tsjinstfeint sa ticht as hy is by God de Almachtige, sadat Hy, mei Hy ferhearlike en ferheven wurde, yn ‘e dagen fan Ramadan delkomt nei de leechste himel om syn oprop te beantwurdzjen en syn sûnden te ferjaan.
 • Herten binne bliid en sielen bliid mei de komst fan ‘e moanne fan goedens en segen, de moanne wêryn famylje en leafsten gearkomme om’ e tafels fan ‘e Ramadan, bidde ta de liifmoer en bidde ta de Barmhertichste foar genede en ferjouwing.
 • Wolkom yn ‘e moanne fan’ e Koran, de moanne fan akten fan oanbidding en hearrigens, de moanne fan fêstjen, bidden, jo blik ferleegje en jo tonge hâlde. Lokkich nijjier.
 • In moanne wêryn’t de ljochten oanstutsen wurde en de nachten wer opwekke troch it útfieren fan de gebeden. In moanne wêryn’t der in nacht is dy’t better is as tûzen moannen. God hat ús berikt de moanne Ramadan, en wy binne net ferlern noch mist.

Ofbyldings fan ‘e komst fan’ e nije moanne fan Ramadan 2023

In protte minsken wolle de moaiste foto’s fan ‘e komst fan’ e moanne Ramadan diele, as in útdrukking fan har freugde yn ‘e moanne fan goedens en segen, en ûnder de moaiste fan dy foto’s binne as folgjend:

Ofbyldings fan 'e komst fan' e nije moanne fan Ramadan 2022


Ofbyldings fan 'e komst fan' e nije moanne fan Ramadan 2022
Ofbyldings fan 'e komst fan' e nije moanne fan Ramadan 2022

Sjoch ek: De machtichste Ramadan-dekorapparatuer om de moanne Ramadan te ferwolkomjen

De moaiste wurden oer it ferwolkomme fan Ramadan, yllustrearre 2023

Mei de oanpak fan ‘e hillige moanne fan Ramadan sykje in protte wurden om de hillige moanne mei foto’s te wolkom, en ûnder de moaiste fan dizze wurden binne de folgjende:

De moaiste wurden oer it ferwolkomme fan Ramadan, yllustrearre 2022


De moaiste wurden oer it ferwolkomme fan Ramadan, yllustrearre 2022

Wurden oer ferwolkomme Ramadan
De moaiste wurden oer it ferwolkomme fan Ramadan, yllustrearre 2022

Wurden oer it ferwolkomme fan Ramadan 2023. Sinnen, tinzen en foto’s oer de komst fan Ramadan Dit is wat wy praat oer yn dit artikel, neist koarte berjochten fan wolkom de moanne fan Ramadan, en de moaiste dingen dy’t waarden sein oer de komst fan ‘e hillige moanne. Lit ús ôfslute it artikel mei in boeket fan de moaiste foto’s by it ferwolkommejen fan ‘e sillige moanne fan Ramadan 2023.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *