عبارات وصور عن اخر جمعة في شعبان 2023

Para Sinnen en foto’s oer de lêste freed yn Sha’ban 2023 It is wat in protte graach omgean wolle mei gefoelens dy’t fluktuearje tusken freugde en fertriet by dy spesjale gelegenheid, wêr’t herten fertrietje oer it ôfskied nimme fan ‘e geuren fan it leauwe yn’ e sillige moanne Sha’ban, en bliid binne om de sillige moanne te ûntfangen fan Ramadan, dy’t beskôge wurdt as de grutste moanne mei God de Almachtige, en fia de referinsjeside kin de folger yn ‘e kunde komme mei útdrukkingen oer de lêste freed yn Sha’ban, as ûnderdiel fan in wiidweidige hadith oer de moaiste dingen sein op ‘e lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban 1444.

Sinnen en foto’s oer de lêste freed yn Sha’ban

De wurden dy’t sein wurde op dy ûnderskate religieuze freed, dy’t beskôge wurdt as de freed fan it heraldearjen fan it wolkom fan in sillige moanne en dierber is foar de herten fan ‘e minsken fan’ e naasje fan ‘e Islam, binne noflik, en se kamen yn meardere foarmen, ynklusyf:

 • Op ‘e lêste freed fan’ e sillige moanne Sha’ban, freegje wy God om gjin romte te ferlitten foar wrok yn ús hert, en ús te segenjen en ús te helpen op ‘e wei nei goedens en lok. Lokkich nijjier.
 • Mei de lêste whiffs fan ‘e hillige moanne Sha’ban lokwinskje wy alle soannen fan’ e naasje fan ‘e Islam, en wy freegje God om har sukses en fêstichheid te jaan yn it fêstjen, bidden, har eagen ferleegje en har tonge hâlde. Lokkich nijjier .
 • De lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban liedt ús om fertriet te omearmjen en de genede fan God te betinken. Wy witte net oft wy yn’ e kommende Sha’ban sille wêze, of sille de dagen ús foarby gean as se foarbygeane mei it folk dy’t ús foargongen.
 • Oh God, meitsje ús ûnder dejingen dy’t it bêste gebrûk meitsje fan ‘e moanne Sha’ban, en útfiere de ferplichte akten fan oanbidding, bidden en bidden dêryn, en meitsje ús ûnder dyjingen dy’t it entûsjasme ferheegje en gefoelens fan religy oanstekke mei de komst fan ‘e sillige moanne Ramadan.
 • It is de lêste Goede Freed yn ‘e hillige moanne Sha’ban, dy’t syn bern net mei ien fan ‘e sillige dieden fan hearrigens besparre hat. O God, meitsje ús ûnder de winners dêryn, dejingen dy’t de lieding hawwe oer syn hearrigens. op ‘e wize wêrop Jo tefreden binne oer ús.

Sjoch ek: In gebed Oh God, segenje ús yn Sha’ban en lit ús Ramadan berikke

Wurden oer de lêste freed yn Sha’ban

Dizze wurden uterje de oanwêzigens fan ‘e foarname moanne Sha’ban yn’ e oantinken fan ‘e moslim, en it útgongspunt foar dit belang is dat it in dierbere moanne is dat de boade fan God fersoarge, en syn earfolle maten nei him soargen oer it, en it kaam deryn:

 • O God, it is de moanne fan ‘e grutte barmhertigens dy’t delkomt op ‘e tsjinstfeinten, dus meitsje foar ús diel dêryn, sadat wy ûntkomme kinne út ‘e ellinde fan dizze wrâld en út ‘e marteling fan it Hjirneimels.
 • Mei in protte freugde yn it hert fan ‘e leauwige krije wy de gelegenheid fan’ e lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban, en wy freegje God de Almachtige om ús dêrtroch te fergrutsjen yn goede dieden, en ús hert fêst te meitsjen yn it gripen fan goedens en hearrigens.
 • Mei God de lêste freed fan Sha’ban segenje, en mei God it goede selskip segenje dat ús op dy goede freed begeliede, en wy freegje Him, de Almachtige, om foar ús in protte goede dieden en oerfloed goede dieden te meitsjen.
 • Wy nimme ôfskie fan ‘e sillige moanne Sha’ban foar it jier 2023, en wy witte net oft wy sille wêze ûnder dejingen dy’t it sille ûntfange yn in oare Sha’ban, of wy sille net wêze. O God, skriuw ús tusken dyjingen dy’t suksesfol binne mei Jo, en seingje ús en earje ús mei goede dieden, o Barmhertichste fan ‘e barmhertige.
 • In protte binne de brieven dy’t wurde lansearre op dy grutte religieuze gelegenheid, dyjingen dy’t ferhearlikje de gefoelens fan ‘e moslim persoan, en sette út om te sweevjen yn in romte fan leafde en religieuze tolerânsje mei de komst fan’ e moanne fan Ramadan.

Sjoch ek: Gebed Oh God, berikke myn mem en heit Ramadan

Berjochten oer de lêste freed yn Sha’ban

Dizze berjochten drage it oerfloedige berjocht fan goedens yn ‘e moanne Sha’ban, en it ferspriedt troch de platfoarms fan’ e wrâld fan sosjale kommunikaasje, en dizze útdrukkingen hawwe fermannichfâldige yn har foarmen, en se kamen neffens it folgjende:

 • Och, wolkom yn ‘e oantinken oan’ e grutte goedens wêrmei God syn moslim tsjinstfeinten eare, en o, wolkom by de grutte geuren dy’t de wrâld fersiere en wêrmei ús fernijde dreamen en hope opkomme mei ferjouwing, Lokkich nijjier.
 • By gelegenheid fan ‘e lêste freed fan’ e moanne Sha’ban lokwinskje wy de famylje en de leafsten, en wy freegje God om se te segenjen mei syn genede en sukses, sadat wy Him hearre sille op ‘e manier dy’t Him behat foar ús, Happy New Year.
 • Mei de lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban lokwinskje wy de naasje fan’ e Islam, en wy freegje God om ús fêstigens yn syn religy te fergrutsjen, sadat wy yn Ramadan sille wêze, lykas in moslim moat wêze, om’t it de kâns is foar goedens dy’t wy graach gripe wolle.
 • Mei de sinne op ‘e lêste freed fan’ e moanne Sha’ban, freegje ik God de Almachtige om ús Ramadan te berikken, en lit ús har fêstjen en nachtgebeden witte, en jou ús sukses yn it folgjen fan Him op ‘e manier wêrop Hy tefreden is mei ús , want dêr is Hy by steat.
 • De moanne Ramadan is de moanne fan ‘e goedens wêrfan de details efter dy freed lizze. O God, lit der gjin sûnde yn, útsein dat jo it ferjaan, en lit der gjin soargen yn litte, útsein dat jo it ûntlêsten, en ferjou ús en alle moslims, o barmhertichste fan de barmhertige.

Sjoch ek: De útspraak oer it sizzen: “Oh God, segenje ús yn Rajab en Sha’ban, en lit ús Ramadan berikke.”

Tweets Oer de lêste freed yn Shaban Twitter

Dizze tweets wurde oannommen op ‘e platfoarms fan’ e Twitter-wrâld, wêr’t de herten en brieven fan ‘e aktivisten sjonge oer de lêste freed fan’ e moanne Sha’ban, en dizze brieven wurde lansearre yn in geurige wrâldske berjocht, wêryn’t it seit:

 • De lêste freed fan Sha’ban is de freed wêryn’t it passend is foar ús om te praten, dejinge wêrmei’t wy ôfskied nimme fan in dierbere moanne, en dêrmei in leave moanne krije.
 • Alle jierren binne jo ús meast kostbere gelegenheid, want de lêste freed fan Sha’ban is de freed fan freugde en wille, de iene wêrmei’t wy God tankje foar Gods genede oer ús, en foar it berikken fan dy seizoenen fan goedens.
 • Wy ûntfange dy freed mei in protte wille en lok, om’t it de kostberste gelegenheid is dy’t oerstreamt mei gefoelens fan loyaliteit oan God, hearrigens oan Syn wize Boek, en de wiere Sunnah fan Syn Boadskipper.
 • By gelegenheid fan ‘e lêste freed fan’ e moanne Sha’ban lokwinskje wy de eare famylje en begelieders, en wy freegje God om ús goede dieden te fergrutsjen en ús it seizoen fan Ramadan te jaan op ‘e manier dy’t Him behat.
 • It is út Gods genede dat God foar de moslim tsjinstfeinten seizoenen fan goedens en lok makke hat, dejingen wêryn har herten bloeie mei hearrigens, dus God segenje ús yn ‘e moanne Ramadan, en fergrutte ús dêryn fan’ e genede fan jo generositeit en generositeit , O Barmhertichste.

Lês ek: Lêste freed preek yn Sha’ban skreaun

Berjochten oer de lêste freed yn Sha’ban 2023

De brieven fan dizze berjochten drage in protte gefoelens fan goedens en leafde tusken har rigels, en se begjinne te lokwinskje de famylje en leafsten by dizze gelegenheid dierber foar allegearre, en se kamen yn in protte foarmen, ynklusyf:

 • Op ‘e lêste freed fan’ e sillige moanne Sha’ban lokwinskje ik jo en winskje jo goede sûnens en wolwêzen. Mei God jo ferheegje yn ‘e oerfloed fan syn generositeit, en jo earje mei grutte dieden fan hearrigens dy’t gjin beleanning hawwe útsein it paradys.
 • Mei in protte freugde en wille ferwolkomje wy mei jo it seizoen fan Sha’ban, en wy ûntfange mei jo dy sillige genede.
 • De gelegenheid fan ‘e lêste freed fan’ e moanne Sha’ban bringt ús tichter by ús leafsten, om’t it de Goede Freed is dy’t de gefoelens fan bruorskip wjerspegelet foar in protte fan dyjingen dy’t yn it hert libje, dus God segenje ús yn ‘e moanne fan goedens, en fergrutsje ús fan ‘e goederjouskens fan jo frijmoedigens, o Barmhertichste fan ‘e barmhertige.
 • De lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban is ús gelegenheid dy’t wy koesterje, en wy groeie mear hope op ‘e wurden fan Al-Saeed. O God, meitsje it dagen oerfloedich fan freugde, en earje ús dêryn mei de grutte goedens dy’t jo klimme op nei Jo, o bêste fan dyjingen dy’t freegje.
 • De barmhertigens fan God de Almachtige binne de breedste romte dêr’t brieven oerrinne, en gefoelens mei har fersnelle. O God, earje ús mei de moanne fan goedens en wolwêzen, en fergrutte ús dêryn fan ‘e goedens fan jo generositeit, o barmhertichste fan ‘e barmhertich.

Lês ek: Lêste freedsgebed yn Shaaban Oh God, lit ús Ramadan berikke

Msjat oer de lêste freed yn Shaaban 2023

De trowels dy’t sein wurde op ‘e lêste freed fan’ e moanne Sha’ban gearfetsje grutte gebieten fan goedens en barmhertigens, en se drukke troch har brieven de leafde fan minsken foar inoar út, benammen:

 • De barmhertichheid fan God de Almachtige is it heechste boadskip dêr’t wy jo mei segenje, om’t it de wierheid is wêrmei’t sielen opkomme ta graden fan leauwen. Mei God ús seingje op ‘e lêste freed, en dêryn goedens tanimme.
 • O God, wy binne ta Jo kommen mei de bedoeling fan jo barmhertigens, op ‘e wei nei goedens op’ e lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban, dus God segenje ús by dy gelegenheid, en fergrutte ús yn goedens en wolwêzen, Lokkich nij Jier.
 • Ik freegje God de Almachtige om jo freugde en lok te fergrutsjen by gelegenheid fan ‘e lêste freed fan’ e moanne Sha’ban, en om jo te earjen mei de oerfloedich goedens dy’t minsklike gefoelens ferheegje, en ús te ynformearjen oer Ramadan op ‘e manier dy’t Him behaagt út ús namme.
 • Op ‘e lêste freed fan it seizoen fan’ e moanne Sha’ban, herten oerstreame mei religieuze gefoelens, en mûlen sjonge wurden ta God.
 • Op ‘e lêste freed fan dizze hillige moanne lokwinskje wy alle famylje en leafsten, en wy freegje God om ús goede dieden mei har te fergrutsjen en ús in grutte beleanning te jaan, sadat wy Him moetsje kinne op’ e manier dy’t Him behaagt út ús namme.

Sjoch ek: Berjochten oer de lêste freed yn Sha’ban

Berjochten oer de lêste freed yn Sha’ban 2023

Dizze publikaasjes uterje de deugd fan ‘e moanne Sha’ban, sadat freed wurde begroete mei oerfloedich bounties dy’t oerstreame mei barmhertichheid, en dit is wat de moslims behannele op harren platfoarms yn wurden dy’t kamen neffens it folgjende:

 • De lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban is de Goede Freed dêr’t wy fan hâlde en dy’t wy graach wolle, om’t it in gelegenheid is dy’t nei it hert leit en dierber is foar de siel. Mei God ús seingje by dy dierbere gelegenheid en ús ferheegje yn it fan goedens, o Barmhertichste.
 • Op ‘e lêste freed fan ‘e sillige moanne Sha’ban freegje wy God om goed oer ús te skriuwen wêr’t ús gesichten ek geane, en ús by dy gelegenheid te seingje, en wy freegje Him de Almachtige foar de grutte genede wêrmei’t de wrâld segene is. en it libben wurdt der troch ferheven.
 • De lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban is de freed fan’ e leafde, de freed wêryn’t herten sammelje as tunen farianten fan blommen sammelje, sadat gefoelens om har hinne fleane as in útdrukking fan freugde en wille. Mei God Sha’ban foar ús segenje , en fergrutsje ús fan ‘e oerfloed fan jo generositeit.
 • De lêste freed fan Sha’ban is ús gearkomst dêr’t de wrâld mei segene is, it is ús heechste gelegenheid, de iene wêrmei’t ús dreamen opkomme, sadat wy Ramadan ûntfange kinne op in manier dy’t by dy sillige moanne past, dus God segenje ús yn Ramadan, en earje ús dêryn mei ferjouwing.
 • Hearts rush nei de lêste freed fan Sha’ban, krekt as mominten rush nei alle dagen, en dy freed begjint mei syn freugde, om’t it is in gelegenheid foar goedens wêryn it is noflik foar ús om te smeekjen, sa Happy New Year.

Sjoch ek: Berjochten oer de lêste freed yn Shaaban, skreaun en mei foto’s, 2023

Sinnen oer de lêste freed yn Sha’ban 2023 yn it Ingelsk

De Ingelske taal wurdt beskôge as ien fan de grutte talen fan de wrâld dêr’t in protte herten en kulturele figueren moetsje, en it is de taal fan in grut tal moslims. De lêste freed fan Sha’ban waard behannele yn útdrukkings, neffens oan it folgjende:

 • Phrase: Op ‘e lêste freed fan’ e moanne Sha’ban lokwinskje wy alle famylje en leafsten, en wy freegje God dat it de freed is fan lokkige herten, fol leafde.
  Oersetting: Op ‘e lêste freed fan’ e moanne Sha’ban lokwinskje wy alle famylje en leafsten, en wy freegje God dat it de freed is fan lokkige herten fol leafde.
 • Phrase: De lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban, it is in sillige freed mei goede dieden, wy gripe it goede dat deryn is troch de genede en sukses fan God. Lokkich nijjier.
  Oersetting: De lêste freed fan ‘e moanne fan Sha’ban, it is in sillige freed mei bounties, wy nimme foardiel fan wat is yn it troch de genede fan God, en syn súkses, Happy New Year.
 • Phrase: De lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban fergruttet ús hope op God, en ús tichtby Him, om’t it geskikt is foar elke moslim persoan, en it is de tichtste ôfstân fan’ e moanne Ramadan.
  Oersetting: De lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban fergruttet ús hope op God en ús tichtby Him, om’t it geskikt is foar elke moslim, en it is de tichtste ôfstân fan’ e moanne Ramadan.

Foto’s fan ‘e lêste freed yn Sha’ban 2023

Ofbyldings wurde beskôge ûnder de grutte gebieten wêrmei’t de leafde fan ‘e sillige moanne Sha’ban útdrukt wurdt, en se binne ûnder de dingen dy’t de siden en platfoarmen fan aktivisten yn’ e wrâld fan sosjale kommunikaasje fersiere, en se kamen yn ‘e meast promininte útdrukkingen en foto’s fan ‘e lêste freed yn Sha’ban, neffens it folgjende:

Foto's fan 'e lêste freed yn Sha'ban 2022


Foto's fan 'e lêste freed yn Sha'ban 2022

Foto's fan 'e lêste freed yn Sha'ban 2022

Hjir bringe wy jo ta de konklúzje fan it artikel wêryn’t wy it petear oer behannele hawwe Sinnen en foto’s oer de lêste freed yn Sha’ban 2023 En wy binne fierder gien mei de rigels en paragrafen fan it artikel, sadat de lêzer op ‘e lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban yn ‘e kunde komme mei in oantal ûnderskiedende sinnen, en op in boeket fan ‘e moaiste dingen dy’t sein waarden op de lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban. Ta beslút slute wy ôf mei foto’s oer de lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *