بوستات عن اخر جمعة في شعبان مكتوبة وبالصور 2022

De moaiste Berjochten oer de lêste freed yn Shaaban, skreaun en mei foto’s, 2023 It is ien fan dy bysûndere dingen dêr’t oer praat wurdt yn gearhing mei de oanpak fan ‘e earste whiffs fan’ e moanne fan goedens en leafde, de moanne fan Ramadan wêryn sielen opstekke nei har Skepper te midden fan in breed oanbod fan oanbidding dy’t bloeie tidens dat perioade, om’t it de moanne fan hearrigens en dûbele beleanningen is, en fia de referinsjeside kin de folger leare De moaiste wurden oer de lêste freed fan Sha’ban en de moaiste wurden sein op ‘e lêste freed fan Sha’ban fia Twitter .

Berjochten oer de lêste freed yn Sha’ban skreaun yn 2023

De wurden dy’t útkomme yn dy bysûndere perioade, dejingen dy’t foarôfgeane oan ‘e sillige moanne Ramadan, dy’t lang ferwachte wurdt nei in hiel jier fan langst en wachtsjen, en wat der op Facebook sein waard:

 • Alle brieven fan langstme en leafde ôfkoarte harsels yn ‘e tichtby fan dy moaie swiften fan leauwen dy’t komme út ‘e moanne fan goedens en barmhertigens. Mei God ús seingje yn ‘e Ramadan, en ús dêryn earje mei goed fêstjen en steande gebeden.
 • God hat syn tsjinstfeinten seinge mei seizoenen fan hearrigens, hy dy’t it grypt wint, en wa’t it mist is teloarsteld. O God, meitsje ús ûnder jins tsjinstfeinten dy’t winners binne fan ‘e oerfloed fan goede dieden wêryn’t goede dieden wurde fermannichfâldige en rangoarder. fergrutsje mei it.
 • Op ‘e lêste freed fan’ e sillige moanne Sha’ban tsjûgje wy foar God dat wy ús rjochten tsjin elkenien ferjûn hawwe, dus d’r is gjin wrok yn it hert tsjin ien, dus God segenje ús yn ‘e kommende Ramadan, en ferheegje ús dêryn yn sukses en hearrigens.
 • It seizoen fan Ramadan is it seizoen fan goede herten dy’t fleane mei freugde om God te folgjen, dyjingen dy’t de wei nei Him kenne, sadat se mei elk tou gean, om har oanwêzigens te ferbetterjen, sadat God ús segenje yn ‘e hearrigens fan Ramadan.
 • Op ‘e lêste freed fan ús moanne Sha’ban tsjûgje wy fan jo, o barmhertichste fan ‘e barmhertige, dat wy jo winskje, sa ferheegje ús yn ferbân mei jo en sukses, en earje ús mei latinte genede dy’t ús libben swietje en it hjirneimels.

Sjoch ek: In gebed Oh God, segenje ús yn Sha’ban en lit ús Ramadan berikke

Tweets oer de lêste freed yn Sha’ban Twitter 2023

Dizze tweets begjinne yn har brieven fia it Twitter-platfoarm om de deugd út te drukken fan dy sillige freed út it Shaban-seizoen, dêr’t de boadskipper fan God – mei Gods gebeden en frede mei him wêze – en syn earfolle maten nei stribjen, en wat waard sein:

 • Op ‘e lêste freed fan ús moanne Sha’ban tankje wy God dat wy dit sillige seizoen hawwe berikt, en wy freegje Him om ús Ramadan te berikken wylst wy yn’ e bêste steat binne.
 • Oan Jo is de klager, en op Jo is it betrouwen, en der is gjin macht noch krêft útsein by Jo. Oh God, wy hawwe jo talitten wat yn it hert is by gelegenheid fan ‘e lêste freed fan Sha’ban, sa eare ús mei wat jo leafhawwe en akseptearje, en seingje ús mei goede dieden.
 • De genede fan God is breder foar minsken dan dy flechtige dagen, en dêrom wie de Nacht fan Beslút yn Ramadan better dan tûzen moannen oanbidde dan wy tasizze.
 • De lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban is de gelegenheid dy’t fluktuearret tusken fertriet en freugde. Hjir binne wy ​​fertrietlik troch de ôfskieding fan Sha’ban, en wy binne optein oer de komst fan ‘e moanne Ramadan. Mei God ús segenje mei it.
 • Oh God, as wy tekoart foelen yn ‘e moanne Sha’ban, earje ús dan mei de kâns fan goedens yn’ e moanne fan Ramadan, sa earje ús mei súkses foar Jo, d’r is gjin macht of krêft, útsein by Jo, Glory is to Jo, wy binne achteleas, wy hawwe Ramadan berikt en earje ús dêryn mei rjochtfeardige gebeden dy’t net wurde beantwurde.

Oandwaanlike sinnen oer de lêste freed yn Sha’ban skreaun yn 2023

Dizze útdrukkingen wurde kulminearre mei de heechste emoasjes en prachtige minsklike gefoelens, as in metafoar foar it wêzen fan ien fan ‘e seizoenen fan grutte goedens wêr’t moslims opkomme, en de meast promininte fan wat oer har sein waard:

 • Mei in protte leafde ûntfange wy dizze gelegenheid dy’t it hert dierber is, en wy freegje God om foar ús dêr kânsen te meitsjen foar ferlossing en ferlossing út ‘e hel.
 • Op de lêste freed fan Sha’ban swalket it hert fan leafde yn ‘e moanne Ramadan, en langstme nei dy religieuze gelegenheid wêryn’t gefoelens opkomme nei God, want noch libben noch jild giet dy gefoelens te boppe.
 • De genede fan God de Almachtige is hope, en it is de grutste eigenskip wêrmei’t de wrâld is fersierd, en dêrom wie Ramadan oanwêzich om dy genede te ferbyldzjen.
 • D’r binne in protte brieven, en in pear binne dejingen dy’t de omfang kinne útdrukke fan dy gelegenheid dy’t ús as moslims besykje, dus God, priizgje Jo dat Jo ús dêryn spesjalisearre hawwe, en lof foar Jo dat Jo ús mei berikt hawwe de taal fan Sha’ban en de Hillige Ramadan.
 • Wat noflik is, is dat dy gefoelens dy’t oerstreame fan freugde by de oanpak fan Ramadan tekens fan leauwen binne, om’t it ferhearlikjen fan Gods rituelen diel útmakket fan ‘e frommens fan’ e herten. Dat, o God, lof foar dy libbene herten.

Sjoch ek: Sinnen en foto’s oer de lêste freed yn Sha’ban

Berjochten oer de lêste freed yn Sha’ban 2023 yn it Ingelsk

Dizze brieven begjinne yn ‘e Ingelske taal om de freugde en wille oan te kundigjen fan it ûntfangen fan’ e sillige moanne Ramadan, en ôfskied nimme fan ‘e hillige moanne Sha’ban, en de meast foaroansteande fan wat der oer sein waard:

 • Phrase: Priis wêze oan God allinich, dat wy de hillige moanne Ramadan hawwe berikt, nei ôfskied te nimmen fan ien fan ‘e moannen dy’t elke moslim leaf hat. Lokkich nijjier.
  Vertaling: Priizgje God allinich, dat wy de hillige moanne Ramadan berikt hawwe, nei ôfskied te nimmen fan ien fan ‘e moannen dy’t elke moslim dierber binne. Lokkich nijjier.
 • Phrase: Lokkich nijjier, op in kostbere gelegenheid foar elke moslim minske, in gelegenheid dy’t follet de siel mei de bêste minsklike gefoelens, dus God wurdt priizge foar dy oerfloedich segen.
  Oersetting: Lokkich nijjier op in kostbere gelegenheid foar elke moslim, in gelegenheid dy’t de siel oerstreamt mei de bêste minsklike gefoelens, dus God, priizgje Jo foar dy grutte segen.
 • Phrase: Op ‘e lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban fiele wy fertriet en wille tegearre, dus wy witte net oft wy in oandiel hawwe oan in oare freed mei in jier te kommen of net. Mei God it besegelje mei goedens en wolwêzen foar ús, en ús segenje yn wat komme sil.
  Oersetting: Op ‘e lêste freed fan’ e moanne Sha’ban fiele wy fertriet en freugde tegearre, en wy witte net oft wy in diel hawwe oan in oare freed mei in kommende jier of net.

Gedachten oer de lêste freed yn Sha’ban 2023

De dichterlike gedachte wie oanwêzich by dy moaie religieuze gelegenheid dy’t de herten fol mei freugde en fertriet, en it kaam yn in protte foarmen, wêrûnder:

 • Och, wolkom yn it seizoen fan goedens en lok, o, wolkom by de kalmte fan ‘e senuwen en fuortgean fan it lûd fan dizze wrâld dy’t mei elke nije dei mear en mear skriemt, Lokkich nijjier foar alle moslimlannen.
 • De lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban is in freed foar it kontrolearjen fan akkounts, dus wy geane de sillige moanne net yn, útsein mei suvere en wite herten, mei goedens om te genietsjen fan grutte goedens.
 • De moanne Sha’ban is in geweldige skoalle foar it tarieden fan ‘e moanne Ramadan. Yn Sha’ban wurken de boadskipper fan God en syn earfolle maten hurd, en yn Sha’ban learden wy it belang fan ‘e tiid, en it gripen yn ‘e Ramadan.
 • Oh God, de eigner fan it keninkryk, de eigner fan alle universums en tiden, lied ús nei jo, en earje ús mei de moanne Ramadan lykas jo ús eare hawwe mei de moanne Sha’ban. Oh God, bewize dy herten om te harkjen jo en earje se mei de grutte oerwinning.
 • Wurden en brieven dûnsje by gelegenheid fan ôfskied fan ‘e lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban, om mei freugde werom te kommen by it ferwolkomme fan ‘e moanne Ramadan. O God, priizgje Jo mei alle prachtige oantinkens oan dy dagen dat wy jo berikten .

Berjochten oer de lêste freed yn Sha’ban 2023

Dizze publikaasjes drage it boadskip fan leafde en leauwe troch dy sillige dagen, it fergrutsjen fan har oanwêzigens en feiligens yn it oantinken fan it hert, en it moaiste dat der oer sein waard:

 • O God, mei dizze grutte segeningen freegje wy jo om ús te segenjen, ús famylje en leafsten te beskermjen en ús te fergrutsjen fan ‘e goedens fan jo generositeit. O God, lof wêze foar jo foar wat jo ús jown hawwe.
 • De lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban is de freed fan fêststelling en de oergong nei de twadde faze fan tarieding, om de moanne fan Ramadan te ûntfangen mei fêststelling, krêft en fêststelling om oerlibjen en oerwinning te garandearjen.
 • Oh God, ferjou ús ús oertrêdings en ús sûnden mei de lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban, en earje ús mei beantwurde gebeden, ferfolle hope en dreamen dy’t jo befredigje mei ús, o Karim.
 • It is in gelegenheid dierber foar elk hert, dat kloppet mei lof en oantinken oan God, want dizze wrâld, mei syn hannel en striid, is net gelyk oan in momint fan earlikens mei God, leafde om Gods wille, en hearrigens oan God.
 • Lokkich nijjier by gelegenheid fan ‘e ein fan ‘e sillige moanne Sha’ban. Wy freegje God foar ús en foar jo dêryn it grutte goed dat sielen seinge wurde mei, en herten opsteane nei God, God segenje ús en jo.

Sjoch ek: De útspraak oer it sizzen: “Oh God, segenje ús yn Rajab en Sha’ban, en lit ús Ramadan berikke.”

Poëzieposten oer de lêste freed yn Shaaban 2023

In protte dichters sprutsen dy gelegenheid oan mei har prachtige gedichten, en yntrodusearje minsken oan ‘e deugd en wearde fan dy gelegenheid, en de swietens fan it leauwen by it ferwolkomme fan ‘e sillige moanne Ramadan, en wy hawwe foar jo keazen:

Ramadan, kom, o minsken fan begryp, dus ûntfange it nei in lange ôfwêzigens
In jier is foarby fan ús libben yn achtleazens, dus pas op, want it libben is it skaad fan in wolk
En tariede op geduld en swierrichheden, dus de beleanningen fan dyjingen dy’t sûnder rekkening geduldich binne
God beleanne dejingen dy’t fêstje, om’t se om syn wille alle kânsen offeren
Al-Rayyan komt net yn, útsein in fêste persoan dy’t mear eare wurdt troch de doar fan it fêstjen yn ‘e poarten
En de Heare beskerme se fan ‘e see fan har dei, de wyn fan gifstoffen en it kwea fan elke pine
En se dronken salsabil-nektar, in miks fan gember dy’t alle dranken oerstiek
Dit is de beleanning fan dyjingen dy’t fêstje, sadat har Hear bliid wêze mei goedens, weardichheid en ûnreinens
Fêstjen is in skyld foar de fêstende persoan fan sûnde, en hy is ferbean fan hoererij en ymmoraliteit
Fêstjen is it keatling fan ‘e ynstinkten hielendal en befrijing fan’ e bondel fan ‘e nekken
Wa’t de rjochten fan syn buorlju, bruorren, sibben en maten net neikomt, fêst net
Wat fêste fan it iten fan fleis backbiting of sei kwea of ​​socht te ferneatigjen

Lês ek: In preek op ‘e lêste freed fan Sha’ban skreaun

Moaie berjochten oer de lêste freed yn Sha’ban 2023

Dizze berjochten fersterkje it belang fan dy gelegenheid, en smyt ljocht troch har brieven op ‘e gefoelens fan leafde dy’t de soannen fan’ e naasje fan ‘e Islam ferienigje mei har religieuze gelegenheden, en wat waard sein:

 • By gelegenheid fan ‘e lêste freed fan’ e moanne fan Sha’ban wolle wy jo segenje, en wy winskje God om jo te fergrutsjen fan ‘e goedens fan syn goedens en sukses. Lokkich nijjier, goed selskip.
 • By de gelegenheid dierber foar it hert is it goed foar ús om de leafsten fan it hert te lokwinskjen, en har te winskjen dat God, mei har selskip, ús sil ynformearje oer de moanne Ramadan en ús ferheegje yn goedens en genede, Lokkich Nijjier.
 • It is fan Gods barmhertichheid dat Hy makke foar de moslim seizoenen fan goedens en jaan, wêryn sielen opkomme, wêrmei’t goede dieden fermannichfâldigje, en wêrmei sûnden ôfnimme.
 • Lokkich nijjier by gelegenheid fan ‘e lêste freed fan’ e moanne Sha’ban, dy gelegenheid dy’t lok fergruttet, de moanne Ramadan is de moanne fan leafde en tolerânsje, it is ús kâns om te ûntsnappen út ‘e hel, en tichtby te wêzen himel.
 • By gelegenheid fan ‘e lêste freed fan’ e prachtige moanne fan ‘e Ramadan-tarieding, lokwinskje wy jo, en wy freegje Him om jo bounty te fergrutsjen, en jo oerwinning en oerwinning te jaan yn Ramadan. Lokkich nijjier.

Sjoch ek: In smeekje, o Allah, ynformearje myn mem en heit fan Ramadan is skreaun

In smeekje op ‘e lêste freed fan Sha’ban

In protte wolle graach ôfskied nimme fan dizze sillige moanne troch oan God te smeken, yn oerienstimming mei syn befel om te harkjen en te ûnderlizzen oan syn beslút, en it smeekjen foar de lêste freed kaam yn in oantal foarmen, ynklusyf:

O God, op ‘e lêste freed fan ‘e moanne Sha’ban, freegje wy jo de oanbidding fan’ e moanne Sha’ban fan ús te akseptearjen en ús Ramadan te berikken, noch ferlern noch mist. Oh God, it folk fan Ramadan binne oer ús mei feiligens en leauwen. En fan ‘e ferlieding fan’ e dea, o God, en wy sykje taflecht yn Ramadan foar it kwea fan ‘e besiking fan’ e earmoed, en foar it kwea fan ‘e fersiking fan rykdom, en foar de ferlieding fan’ e antykrist O God, meitsje ús ûnder dyjingen dy’t, as jo stjerre, Jo se sammelje sille ûnder de banier fan jo profeet Mohammed, mei God him segenje en him frede jaan.

Berjochten oer de lêste freed yn Shaaban, skreaun en mei foto’s, 2023

Dizze bylden drage in geweldich berjocht oer in moanne fan goedens en leafde, in moanne dat de boadskipper fan God, syn wurdearre begelieders, en de algemienens fan moslims soargen oer, om de websiden en platfoarms fan ‘e firtuele wrâld te fersierjen mei bylden dy’t har symbolyk drage. , en wy hawwe it folgjende boeket foar jo keazen:

Berjochten oer de lêste freed yn Shaaban, skreaun en mei foto's, 2022


Berjochten oer de lêste freed yn Shaaban, skreaun en mei foto's, 2022


Berjochten oer de lêste freed yn Shaaban, skreaun en mei foto's, 2022

Hjir bringe wy jo oan ‘e ein fan it artikel wêryn’t wy it petear oer behannele hawwe Berjochten oer de lêste freed yn Shaaban, skreaun en mei foto’s, 2023 En wy ferhuze mei de rigels en paragrafen fan it artikel om in boeket fan ‘e moaiste sinnen, wurden en berjochten te presintearjen op’ e lêste freed fan Sha’ban, om ôf te sluten mei in boeket foto’s oer Sha’ban 2023.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *